VisitScotland Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina worden samen met het Privacybeleid, het Beleid voor Acceptabel Gebruik en alle overige documenten waarnaar wordt verwezen of waarvoor een link op deze pagina staat (gezamenlijk de ' Gebruiksvoorwaarden' genaamd) de bepalingen en voorwaarden vastgesteld voor gebruik van onze website (www.visitscotland.com) ('onze site').

Lees a.u.b. deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvoren u begint gebruik te maken van onze site.  Door gebruik van onze site accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord u daaraan te houden.  In het geval u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van onze site te staken.

1. Informatie over ons
Onze site wordt beheerd door VisitScotland ('wij'/'ons'/onze').  Wij zijn een rechtspersoon opgericht onder de Development of Tourism Act 1969, met hoofdkantoor op Ocean Point 1, Edinburgh, EH6 6JH, Verenigd Koninkrijk.

2. Toegang tot onze site
2.1 Toegang tot onze site is toegestaan op een tijdelijke basis, en we behouden ons het recht voor zonder voorafgaande mededeling de door ons op onze site verleende service te staken of te wijzigen.  We zijn niet aansprakelijk wanneer om welke reden dan ook onze site op enig willekeurig moment of gedurende enigerlei periode onbeschikbaar is.
2.2 Van tijd tot tijd kunnen we toegang tot bepaalde onderdelen van onze site, of tot onze hele site, beperken tot bij ons geregistreerde gebruikers.
2.3 Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere vorm van informatie kiest of van ons doorkrijgt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dan dient u deze informatie als vertrouwelijk te behandelen. Het is niet toegestaan die te onthullen aan derden. We zijn ertoe gerechtigd alle gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden, door u gekozen of door ons toegekend, op elk willekeurig moment onbruikbaar te maken indien u naar onze mening in gebreke bent gebleven bij het voldoen aan de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.
2.4 Wanneer u gebruik maakt van onze site, dient u te voldoen aan de bepalingen in ons Beleid voor Acceptabel Gebruik.
2.5 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle voor toegang van onze site benodigde maatregelen.
2.6 U bent er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze voorwaarden, en dat zij daaraan voldoen.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en op het daarop gepubliceerde materiaal. Deze worden beschermd door wetgeving en verdragen op copyright overal ter wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.
3.2 Het is u toegestaan:
(a) de informatie op onze site met gebruikmaking van uw internetbrowser in te zien en weer te geven;
(b) passages van de informatie op onze site te downloaden naar uw computer voor uitsluitend uw eigen gebruik en niet voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook.  U dient ervoor te zorgen dat u, in het geval u een willekeurige passage download, u ook deze Gebruiksvoorwaarden download; en
(c) één enkele kopie van een pagina of passage van onze site uit te printen voor uitsluitend uw eigen gebruik en niet voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook. U dient ervoor te zorgen dat op alle uitgeprinte materiaal een bevestiging staat van onze intellectuele eigendomsrechten op die informatie.
3.3 Het is niet toegestaan de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u op enigerlei wijze heeft uitgeprint of gedownload te wijzigen, en u mag geen gebruik maken van illustraties, foto's, video- of audiosequenties of grafische media zonder enige vorm van begeleidende tekst.
3.4 Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van het materiaal op onze site dient te allen tijde te worden erkend.
3.5 Het is u niet toegestaan enig willkeurig onderdeel van het materiaal op onze site te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder daartoe vergunning te vragen aan ons of onze licentiegevers.
3.6 Indien u deze gebruiksvoorwaarden schendt bij het uitprinten, kopiëren of downloaden van een onderdeel van onze site, komt uw recht tot gebruik van onze site onmiddellijk te vervallen en dient u, naar onze keuze, de door u gemaakte kopieën van het materiaal te retourneren of te vernietigen.
3.7 De namen en logo's voor herkenning van onze site en/of ons en onze producten en services, en de producten en services van alle derden, zijn of (a) geregistreerde merknamen van VisitScotland of (b) merken waarvoor VisitScotland een vergunning tot gebruik heeft, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent u op welke wijze dan ook vergunning voor of eigendom van dergelijke merken of van enige andere vorm van intellectueel eigendomsrecht.

4. Vertrouwen in informatie
Commentaar en ander materiaal dat wordt geplaatst of voorkomt op onze site is niet bedoeld als advies waarop kan worden gerekend. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand voor vertrouwen gesteld in dergelijk materiaal door bezoekers aan onze site, of door een ieder die is geïnformeerd over de inhoud daarvan.

5. Onze site wordt regelmatig aangepast
We streven ernaar onze site regelmatig te updaten, en kunnen informatie op elk willekeurig moment wijzigen. Indien noodzakelijk kunnen we toegang tot onze site opschorten of die voor onbepaalde tijd onbereikbaar maken. Alle materiaal op onze site kan op elk willekeurig moment verouderd zijn, en we zijn niet verplicht het betreffende materiaal te updaten.

6. Onze aansprakelijkheid
6.1 Het op onze site getoonde materiaal wordt verschaft zonder enige vorm van garantie, voorwaarden of vrijwaringen met betrekking tot nauwkeurigheid. In zoverre wettelijk toegestaan sluiten wij en de bij ons aangesloten derden hierbij het navolgende uit:
(a) alle voorwaarden, garantie en andere voorwaarden die anderszins kunnen worden geïmpliceerd door wetgeving, gewoonterecht of billijkheidsrecht (Equity);
(b) alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe, indirecte of resulterende schade of verlies geleden door gebruikers in verband met onze site of in verband met het gebruik daarvan, het niet kunnen gebruiken of gevolgen van gebruik van onze site en alle daarmee verbonden websites, evenals voor elk willekeurig daarop geplaatst materiaal, en zonder enige beperking alle aansprakelijkheid voor:
    verlies van inkomen of opbrengst;
    commercieel verlies;
    verlies van winst of contracten;
    verlies van verwachte besparingen;
    verlies van gegevens;
    verlies van goodwill;
    verkwiste tijd voor management of kantoor; en/of
    voor enige andere vorm van op welke manier dan ook ontstaan verlies of schade onvgeacht of die is veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief onachtzaamheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als die was te voorzien.
6.2 Paragraaf 6.1 doet geen afbreuk aan onze aansprakelijkheid in geval van overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze onachtzaamheid, of aan onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze, onjuiste voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de van toepassing zijnde wetgeving.

7. Informatie over u en uw bezoek aan onze site
We verwerken over u verzamelde informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid.  Door gebruik te maken van onze site stemt u toe in deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

8. Via onze site gesloten transacties
Contracten voor de levering van goederen, diensten en/of informatie afgesloten via onze site, of als uitvloeisel van bezoek daaraan, vallen onder de desbetreffende voorwaarden voor levering, waaraan u verplicht uw goedkeuring dient te hechten voorafgaand aan afronding van de desbetreffende overeenkomst.

9. Uploaden van materiaal naar onze site
9.1 Telkens wanneer u gebruik maakt van een functie die u in staat stelt tot het uploaden van materiaal naar onze site, of contact te leggen met andere gebruikers van onze site, dient u te voldoen aan de bepalingen over informatie in overeenstemming met ons Beleid voor Acceptabel Gebruik. U garandeert dat elke vorm van bijdrage in overeenstemming is met deze bepalingen, en u stelt ons vrij van elke vorm van overtreding van die garantie.
9.2 Alle materiaal dat u uploadt naar onze site wordt beschouwd als niet vertrouwelijk en niet geregistreerd en we zijn gerechtigd al dergelijk materiaal voor elk willekeurig doel te gebruiken, kopiëren, verspreiden en openbaar te maken. We zijn bovendien gerechtigd uw identiteit openbaar te maken aan elke derde die stelt dat het geplaatste of door u naar onze site geuploade materiaal een schending betekent van zijn intellectuele eigendomsrechten, of zijn recht op privacy.
9.3 We zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk ten opzichte van derden, voor informatie of nauwkeurigheid van alle door u of willekeurig welke andere gebruiker van onze site geplaatst materiaal.
9.4 We zijn gerechtigd alle door u op onze site geplaatste materiaal te verwijderen indien, naar onze mening, dergelijk materiaal niet voldoet aan de bepalingen voor informatie in ons Beleid voor Acceptabel Gebruik.

10. Virussen, hacking en andere overtredingen
10.1 Het is u niet toegestaan misbruik te maken van onze site door opzettelijk invoeren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal. Het is u niet toegestaan u ongeautoriseerd toegang te verschaffen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige andere met onze site verbonden server, computer of database. Het is u niet toegestaan onze site aan te vallen door middel van een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-serice aanval.
10.2 Overtreding van deze bepaling betekent een criminele overtreding volgens de bepalingen in de Computer Misuse Act 1990. We zullen elke vorm van een dergelijke overtreding doorgeven aan de desbetreffende instanties voor handhaving van de wet en zullen met hen samenwerken bij onthulling van uw identiteit. In geval van een dergelijke schending wordt uw recht op gebruik van onze site onmiddellijk gestaakt.
10.3 We kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technisch schadelijk materiaal dat uw computeruitrusting, computerprogramma's's, data of ander geregistreerd materiaal besmet, ten gevolge van uw gebruik van onze site of het door u downloaden van het op onze site of enige daarrmee verbonden website geplaatste materiaal.

11. Links naar onze site
11.1 Het is u toegestaan een link te plaatsen op uw startpagina, onder de voorwaarde dat u dat doet op billijke en legale wijze en dat die geen schade toebrengt aan onze reputatie of daarvan profiteert. Het is echter niet toegestaan een link te plaatsen op zodanige wijze dat die enigerlei vorm van samenwerking, goedkeuring of bekrachtiging suggereert waar daarvan geen sprake is.
11.2 Het is niet toegestaan een link te plaatsen naar een website die u niet in eigendom heeft.
11.3 Onze site mag niet worden gebruikt op enige andere site, en het is niet toegestaan een link te creëren naar een ander onderdeel van onze site dan de startpagina. We behouden ons het recht voor zonder voorafgaande mededeling onze toestemming voor het plaatsen van een link in te trekken. De website waarvandaan u de links plaatst, dient in alle opzichten te voldoen aan de bepalingen voor informatie in ons Beleid voor Acceptabel Gebruik.
11.4 Indien u gebruik wenst te maken van materiaal op onze site anders dan het hierboven genoemde, richt dan a.u.b. een verzoek aan info@visitscotland.com.

12. Links vanaf onze site
Daar waar er op onze site links staan naar andere sites en door derden verschafte middelen, zijn deze links uitsluitend bedoeld te uwer informatie. We hebben geen controle op de inhoud van deze sites of die middelen, en accepteren daarvoor of voor enige vorm van verlies of schade voortvloeiend uit uw gebruik daarvan geen enkele verantwoordelijkheid .

13. Jurisdictie en van toepassing zijnde wetgeving
13.1 De Schotse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elke willekeurige claim voortvloeiend uit of met betrekking tot een bezoek aan onze site. We behouden ons echter het recht voor procedures voor overtreding van deze voorwaarden in te stellen in het land waar u woonachtig bent of in enig ander desbetreffend land.
13.2 Deze gebruiksvoorwaarden en elk willekeurig ander geschil of andere claim voortvloeiend uit of in verband daarmee of het onderwerp of ontstaan daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder en worden uitgelegd volgens de wetgeving van Schotland.

14. Beëindiging
We behouden ons het recht voor toegang tot onze site naar eigen goeddunken te weigeren aan elke willekeurige gebruiker.

15. Geldigheid
Indien enige bepaling in de Gebruiksvoorwaarden illegaal of onuitvoerbaar wordt geacht door een juridisch bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen in de Voorwaarden onverminderd van kracht.

16. Wijzigingen
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk willekeurig moment herzien door deze pagina te wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen, aangezien die wettelijk bindend voor u zijn. Enkele van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders op onze site.

17. Uw vragen
Indien u vragen heeft over enig materiaal dat u aantreft op onze site, neem dan a.u.b. contact op met info@visitscotland.com.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.