Do ghealltanas do dh'Alba
Cluich am bhidio

About

Gealltanas Turasachd Chiallach na h-Alba

Cumamaid Alba sònraichte.

An-diugh agus airson ginealachdan ri teachd. Chan eil e gu diofar an e Alba do dhachaigh no do cheann-uidhe, tha i an urra rinn uile.

Mar sin, dèanamaid beagan ghealltanasan sìmplidh a chuidicheas gus Alba a chumail brèagha gus am faigh a h-uile duine tlachd aiste.

Thig còmhla ruinn airson iomairt #SpeìsDìonGabhTlachd na h-Alba.

Read the responsible tourism promise in English.

NUAIR A BHIOS MI AIR TURAS ANN AN ALBA,

Tha mi a' gealltainn gun coimhead mi às dèidh nàdar na h-Alba. Nì mi na leanas:

 • Cha chuir mi dragh air an fhiadh-bheatha air leth a tha air a bhith a' coiseachd air feadh na dùthcha iongantaich seo fad linntean.
 • Gabhaidh mi ceum cùramach gus na h-àrainnean aca a dhìon
 • Bidh mi mothachail air fearann-tuathanais agus stoc.
 • Cumaidh mi an cù agam air iall nuair a bhios seo a dhìth. 
 • Bheir mi mo chuid sgudail dhachaigh leum. 
 • Cha toir mi leam ach dealbhan agus chan fhàg mi ach lorgan coise.
 • Lean Còd Slighean Dùthchail na h-Alba.

Tha mi a' gealltainn gun coimhead mi às dèidh coimhearsnachdan na h-Alba. Nì mi na leanas:

 • Thèid mi nas slaodaiche, agus gabhaidh mi tlachd às a h-uile rud a tha ri fhaicinn, ri dhèanamh is ri ionnsachadh.
 • Ceannaichidh mi gu h-ionadail gus am bathar as fheàrr a cheannach agus gus taic a chumail ri gnìomhachasan is gnothachasan na h-Alba.
 • Bheir mi spèis do mhuinntir an àite agus do na goireasan aca.
 • Gabhaidh mi tlachd às a' Ghàidhlig agus bheir mi spèis dhì. 
 • Feuchaidh mi am biadh blasta, ràitheil a tha ri fhaighinn air feadh na h-Alba.
 • Gheibh mi a-mach mu dheidhinn nan cultaran eadar-mheasgte beartach air feadh na h-Alba agus bheir mi spèis dhaibh. 
 • Seachnaidh mi àiteachan trang is thèid mi air ais nuair a bhios iad nas sàmhaiche.
 • Bidh mi cùramach nuair a bhios mi air a' bhlàr a-muigh agus bheir mi leam uidheamachd is aodach ceart. 
 • Gheibh mi a-mach ro làimh a bheil pàirceadh ann agus a bheil an t-àite ruigsinneach.
 • Pàircidh mi an carbad agam gu sàbhailte ciallach.
 • Leanaidh mi stiùireadh a thaobh astarachadh sòisealta agus cuiridh mi còmhdach-aodaich orm nuair a bhios sin a dhìth.

Tha mi a' gealltainn gun coimhead mi às dèidh Alba agus an t-saoghail airson an àm ri teachd. Nì mi na leanas:

 • Fàgaidh mi an càr nuair as urrainn dhomh agus thèid mi ann air chois, air baidhsagail no le ràmh no cleachdaidh mi còmhdhail phoblach.
 • Gheibh mi carbadan dealanach air mhàl nuair a ghabhas e dèanamh agus nì mi feum de na h-àiteachean teàirrdsidh a tha rim faighinn air feadh na h-Alba a-nis.
 • Gheibh mi a-mach cho uaine 's a tha na gnìomhachasan uile a bhios mi a' cleachdadh gus siubhal, fuireach agus gus faighinn a-mach mun àite.
 • Cleachdaidh mi an t-uisge glan bhon ghoc, seach bho bhotail aon-turais.
 • Cuiridh mi na solasan dheth is coimheadaidh mi suas air na rionnagan.

Tapadh leibhse airson gealladh Alba a chumail sònraichte tro bhith a' faicinn ar dùthcha ann an dòigh chiallach.

Briog gu h-ìosal gus innse do chàch air Twitter gu bheil thu air aontachadh ri #SpèisDìonGabhTlachd  agus brosnaich do theaghlach is càirdean gus an aon rud a dhèanamh.

The promise I'm making...

"As a farmer I am fortunate that my office is Scotland's stunning countryside. Over 70% of Scotland is farmland. Our family have been caring for the environment and landscapes on our farm for generations. We will continue to look after nature in the same way we care for our livestock and food crops and we will continue to welcome responsible visitors to our farm to enjoy what we experience every day. That's my promise."

Caroline Millar, Go Rural