DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONZE WEBSITE

Deze pagina, samen met het privacybeleid, het aanvaardbaar gebruiksbeleid en alle andere documenten die worden vermeld of gelinkt met deze pagina, (samen de “Gebruiksvoorwaarden”) leggen de algemene voorwaarden vast op basis waarvan u gebruik maakt van onze website (www.visitscotland.com (“onze site”) en onze VisitScotland Explore mobiele toepassing (“app”).

Onze privacybeleid bevat een sectie over onze “Officiële evenementengids in Schotland”-mobiele toepassing.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voor u onze website of app begint te gebruiken.  Door uw gebruik van onze site/app geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u akkoord bent ze na te leven. Als u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden moet u uw gebruik van onze site of app stopzetten.

1. Informatie over ons

Onze site en app wordt bediend door VisitScotland (“wij”/”ons”/”onze”).  We zijn een entiteit opgericht in het kader van de “Development of Tourism Act 1969” en onze maatschappelijke zetel bevindt zich op Waverley Court, 4 East Market Street, Edinburgh, EH8 8BG.

2. Toegang tot onze site of app

2.1  De toegang tot onze site en/of app is toegelaten op tijdelijke basis en we behouden het recht voor onze dienstverlening te weigeren of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden als de site, voor welke reden dan ook, niet beschikbaar is gedurende een bepaalde periode.

2.2  Wij kunnen de toegang tot bepaalde onderdelen van de site, of de volledige site, af en toe beperken tot gebruikers die zich geregistreerd hebben bij ons.

2.3  Als u een gebruiker-ID code, wachtwoord of een ander gegeven als onderdeel van onze veiligheidsprocedures kiest of ontvangen hebt, moet u deze informatie als vertrouwelijk beschouwen, en u mag ze nooit vrijgeven aan een derde partij. We hebben het recht een gebruiker-ID code of wachtwoord, al of niet gekozen of toegewezen door ons, te deactiveren, op gelijk welk moment, als wij van mening zijn dat u een van de voorzieningen in deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

2.4  Wanneer u onze site of app gebruikt, moet u de voorzieningen van ons Aanvaardbaar gebruiksbeleid naleven.

2.5  U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke maatregelen zodat u toegang krijgt tot onze site of apps.

2.6  U bent ook er verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding of onze app via uw mobiel(e) appara(a)t(en) op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij deze naleven.

3. Intellectuele eigendomsrechten - inhoud of materiaal uploaden / downloaden

3.1  Tenzij anders vermeld en onderhevig aan Voorwaarde 3.2 zijn wij de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze site en in het materiaal dat wordt gepubliceerd op de site. Deze werken worden beschermd door auteursrechten en verdragen in de hele wereld. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden.

3.2  Overeenkomstig Voorwaarde 9.2 hebben gebruikers van de site die materiaal en inhoud uploaden aan VisitScotland verklaard en gewaarborgd:
(a) dat zij eigenaar zijn van alle rechten in het geüploade materiaal of, anderzijds, dat zij het recht hebben het materiaal te publiceren op de website;
(b) dat het materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden noch deze rechten schendt (inclusief, alle auteursrechten, handelsmerken of privacy);  en
(c) dat zij zich akkoord verklaren VisitScotland te beschermen, schadeloos te stellen en vrij te stellen van en tegen alle mogelijke verliezen, en alle claims door derden, als gevolg van hun overtreding van de voorafgaande verklaringen en waarborgen. VisitScotland vertrouwt op deze verklaringen en waarborgen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid als ze onnauwkeurig zijn en als de door de gebruiker gegenereerde inhoud de rechten schendt van een derde partij.

3.3 U kunt:
(a) de inhoud van onze site weergeven en publiceren via uw internetbrowser;
(b) uittreksels van de inhoud van onze site downloaden op uw computer, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commerciële of bedrijfsdoeleinden.  U moet ervoor zorgen dat, als u uittreksels downloadt, u ook de Algemene voorwaarden moet downloaden; en
(c) één enkele kopie van een pagina of uittreksel van onze website afdrukt, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commerciële of bedrijfsdoeleinden. U moet ervoor zorgen dat al het afgedrukte materiaal voorzien is van een erkenning van onze intellectuele eigendomsrechten in die inhoud.

3.4  U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video's of geluidssequenties of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

3.5  Onze status (en die van elke geïdentificeerde bijdrager en andere derde partijen) als de auteurs van het materiaal op onze site moeten altijd worden erkend.

3.6  U mag geen deel van de inhoud / het materiaal gebruiken op onze site of app voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te verkrijgen van ons of onze licentiehouders.

3.7  Als u een deel van onze site of app afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden wordt uw recht onze site te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, volgens ons oordeel, alle kopieën van het materiaal dat u gemaakt hebt terugsturen of vernietigen. 

3.8  De reproductie via welke methode dan ook van de volledige of een deel van de inhoud  / het materiaal is ten strengste verboden voor commerciële of niet-toeristische doeleinden.

3.9  Als u de inhoud / het materiaal gebruikt op een commerciële of niet-toeristische wijze die niet toegelaten is door deze algemene voorwaarden, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen via de wettelijke kanalen.

 3.10  U moet er zelf op toezien dat het gebruik van de inhoud / het materiaal niet obsceen, aanstootgevend, lasterlijk of onwettelijk is. We maken geen aanspraak of waarborg met betrekking tot uw gebruik van de inhoud, namen, tekst, personen, handelsmerken of auteursrechtelijk beschermd materiaal afgebeeld in de inhoud of het materiaal van onze website.

3.11  De namen en de logo's die onze site / app en/of ons en onze producten en diensten en de producten en diensten van derde partijen identificeren, zijn:
(a) eigendom van VisitScotland of:
(b) een bewijs dat VisitScotland houder is van de gebruikslicentie, (tenzij anders vermeld en onderhevig aan Voorwaarde 3.2).

3.12 Niets in deze Algemene voorwaarden zal een licentie of de eigendom van gelijk welk intellectueel eigendomsrecht overdragen aan u.

4. Vertrouwen op informatie

Opmerkingen en ander materiaal dat op onze site en app worden gepubliceerd, zijn niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. We wijzen daardoor elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af als gevolg van een vertrouwen dat door een bezoeker van onze site of app op dergelijk materiaal wordt geplaatst, of door iemand die zich op dit materiaal heeft geïnformeerd.

Naast de webindices voor steden en dorpen en/of voor de iCentres van VisitScotland wordt de informatie op onze webindices verzorgd door derden, wiens webindex op de betreffende pagina als ("derde") wordt aangeduid. Derden hebben toegang tot onze systemen en zijn verantwoordelijk voor het updaten van de informatie op hun webindex, waaronder de contactinformatie, prijslijsten, faciliteiten, foto's en andere relevante informatie, die op de webindex is te zien.

VisitScotland kan niet verifiëren of garanderen dat alle informatie op onze webindices accuraat, compleet of correct is. Noch kan VisitScotland verantwoordelijk worden gehouden voor enige verkeerde, gebrekkige, onjuiste, misleidende of valse informatie óf voor het niet verstrekken van informatie. Derden zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en feitelijkheid van de informatie, zoals te zien op de webindices. VisitScotland stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het vertrouwen dat op de informatie, voorzien door derden, op de webindex is geplaatst.

5. Onze site en app wijzigen regelmatig

We streven er naar onze site en app regelmatig bij te werken en de inhoud kan op elk moment worden gewijzigd. Indien noodzakelijk kunnen we de toegang tot onze site opschorten of volledig afsluiten. Het materiaal op onze site kan op gelijk welk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht deze informatie bij te werken.

6. Onze aansprakelijkheid

6.1 Het materiaal dat wordt weergegeven op onze site en app wordt geleverd zonder waarborgen, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid. Voor zover de wet- en regelgeving dit toestaat, sluiten wij en de derde partijen, die met ons verbonden zijn, bij deze expliciet uit:
(a) alle voorwaarden, waarborgen en andere voorwaarden die anderzijds kunnen worden afgeleid op basis van een wet, het gemene recht of de billijkheid;
(b) elke aansprakelijkheid voor eventuele directe, indirecte of gevolgschade opgelopen door de gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid te gebruiken, of als resultaat van het gebruik van onze site, alle websites die gelinkt zijn en al het materiaal dat er gepubliceerd is, inclusief, zonder beperking elke aansprakelijkheid voor:

  • verlies van inkomsten of opbrengsten;
  • verlies van bedrijfsactiviteiten;
  • verlies van winsten of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verloren tijd met beheer of op kantoor, en/of
  • voor elk verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en al of niet veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), inbreuk van het contract of anderzijds, zelfs indien voorspelbaar.

6.2  U verklaart zich akkoord onze dochtermaatschappijen, filialen, vertegenwoordigers, directeurs, werknemers en agenten te beschermen tegen en schadeloos te stellen van alle schade, aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten of onkosten (inclusief redelijke juridische kosten) die we oplopen als resultaat van het gebruik van de inhoud / het materiaal dat aan u wordt geleverd.

6.3  Paragrafen 6.1 en 6.2 hebben geen effect op onze aansprakelijkheid met betrekking tot het overlijden of persoonlijk letsel als resultaat van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid met betrekking tot een frauduleuze voorstelling van feiten of van een fundamentele zaak, noch op elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt in het kader van de geldige wetgeving.

6.4  Tenzij specifiek vermeld op http://www.eventscotland.org/events houdt de vermelding op de evenementkalender van VisitScotland.com en de mobiele toepassingen geen financiering of goedkeuring in van het evenement door VisitScotland of zijn Evenementen Directoraat, EventScotland.

7. Informatie over u en uw bezoeken aan onze site app

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid.  Omwille van uw gebruik van onze site, of onze app, geeft u de toestemming en waarborgt u dat alle gegevens die u levert nauwkeurig zijn. Wanneer u onze app de eerste maal in gebruik neemt, kunt u zich akkoord of niet akkoord verklaren het gebruik van de app te laten tracken. We vragen al onze appgebruikers de toegang tot de analytics te aanvaarden of te weigeren.

Deze analytics zijn anoniem en worden niet toegewezen aan individuele personen. Ze leveren analytische gegevens van de wijze waarop bezoekers de app gebruiken en deze gegevens bieden ons de mogelijkheid de app te herzien en verbeteringen aan te brengen. We gebruiken ook de locatie-informatie om lokale inhoud te voorzien in onze app. Deze locatiegegevens zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt om u van lokale inhoud te voorzien. We slaan geen enkele locatie-informatie op over uw gebruik van de app.

8. Transacties afgesloten via onze site of app

Contracten voor de levering van goederen, diensten en/of informatie die worden afgesloten via onze site of app (indien van toepassing) als resultaat van uw bezoeken worden geregeerd door de relevante algemene leveringsvoorwaarden waar u zich akkoord mee moet verklaren voor u de relevante aankoop kunt uitvoeren.

U kan gebruik maken van sociale netwerken zoals Facebook en Google+ om u te registreren. Als u een sociaal netwerk gebruikt om mee te registreren dan ontvangen wij mogelijk e-mail, voornaam, achternaam, postcode en land van het sociaal netwerk. De informative die wij ontvangen verschilt per sociaal netwerk, maar dit wordt uitgelegd tijdens het registreren en u kan ervoor kiezen niet akkoord te gaan.

Zodra u geregistreerd bent kunt u te allen tijde uw accountinformatie bekijken, bijwerken of herzien, inclusief uw profile en contactgegevens, via uw VisitScotland.com-profiel of u kunt contact met ons opnemen via info@visitscotland.com wanneer u uw account wilt opheffen.

VisitScotland is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van de sociale netwerken of de manier waarop ze uw persoonlijke gegevens gebruiken of opslaan. U zou het privacybeleid van elk sociaal netwerk moeten lezen om dit te begrijpen.

9. Materiaal uploaden naar onze site

9.1  Elke maal u een functie gebruikt die u de mogelijkheid biedt materiaal te uploaden naar onze site, of om contact op te nemen met andere gebruikers van onze site of app moet u de inhoudsnormen naleven vooropgesteld in onze Aanvaardbaar gebruiksbeleid en (als u zich aanmeldt voor toegang tot het VisitScotland Forum) de Forumvoorwaarden. U waarborgt dat al deze bijdragen conform zijn met onze normen en u stelt ons vrij van elke inbreuk van deze waarborg.

9.2  U verklaart en waarborgt aan VisitScotland dat:
(a) u eigenaar bent van alle rechten in het geüploade materiaal of anderzijds het recht hebt het materiaal te publiceren op de website;
(b) dat het materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden noch deze rechten schendt (inclusief, alle auteursrechten, handelsmerken of privacy); en
(c) u zich bij deze akkoord verklaart VisitScotland te beschermen, schadeloos te stellen en vrij te stellen van en tegen alle mogelijke verliezen, en alle claims door derden, als gevolg van hun overtreding van een van de voorafgaande verklaringen en waarborgen. VisitScotland vertrouwt op deze verklaringen en waarborgen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid als ze onnauwkeurig zijn en als de door de gebruiker gegenereerde inhoud de rechten schendt van een derde partij.   

9.3 Al het materiaal dat u uploadt naar onze site of app wordt als niet vertrouwelijk en niet bedrijfseigen beschouwd en wij hebben het recht het materiaal te gebruiken, kopiëren, verdelen en openbaar te maken voor welk doeleinde dan ook. We hebben ook het recht uw identiteit openbaar te maken aan een derde partij die beweert dat materiaal dat u gepubliceerd of geüpload hebt op onze site in overtreding is van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.

 9.4 We zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk aan een derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat u of een andere gebruiker van onze site / app gepubliceerd hebt.

9.5 We hebben het recht elk materiaal of publicatie van u op onze website of app te verwijderen als, naar ons oordeel, dergelijk materiaal niet conform is met de inhoudsnormen vooropgesteld in ons Aanvaardbaar gebruiksbeleid.

10. Virussen, hacking en andere overtredingen

10.1  U mag onze site of app ook niet bewust misbruiken en virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal introduceren die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn. U mag niet proberen zonder toelating toegang te verkrijgen tot onze site of app, de server waar onze site opgeslagen is of gelijk welke server, computer of databank die verbonden is met onze site. U mag onze site nooit aanvallen via een denial-of-service aanval of een verdeelde denial-of-service aanval.

10.2  Als u deze voorziening overtreedt, pleegt u een misdrijf in het kader van de “Computer Misuse Act” van 1990. We zullen elke dergelijke inbreuk rapporteren aan de relevante authoriteiten en we zullen samenwerken met deze diensten door uw identiteit vrij te geven aan hen. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw gebruiksrecht van onze site onmiddellijk stopgezet.

10.3  We zijn niet aansprakelijk voor het eventuele verlies of schade veroorzaakt door een verdeelde denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computersysteem, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan besmetten omwille van uw gebruik van onze site/app of uw downloaden van materiaal van de site of van een gelinkte website.

11. Linken naar onze site

11.1  U kunt een link aanmaken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit op eerlijke en wettelijke wijze doet en dat u onze reputatie niet beschadigt of er misbruik van maakt. U mag echter geen link aanmaken die een vorm van associatie of goedkeuring van ons veronderstelt als deze niet bestaat.

11.2  U mag geen link maken van een website waar u geen eigenaar van bent.

11.3  Onze site mag niet in frames worden weergegeven op een andere website en u mag uitsluitend een link aanmaken naar de startpagina van onze website en niet naar een andere pagina op onze site. We behouden ons het recht voor elke toelating om een link aan te maken in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving. De website van waar u een link aanmaakt, moet conform zijn met alle aspecten van de inhoudsnormen vooropgesteld in ons Aanvaardbaar gebruiksbeleid.

11.4  Als u gebruik wilt maken van ander materiaal op onze site dan hierboven vooropgesteld, kunt u uw aanvraag sturen naar info@visitscotland.com.

12. Links van onze site/app

Als onze site of app links bevat naar andere sites en hulpbronnen voorzien door derde partijen worden deze links uitsluitend voorzien voor informatieve doeleinden. We hebben geen controle over de inhoud van deze sites of hulpbronnen en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de links of voor elk eventueel verlies of schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze links.

13. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

13.1  De rechtbanken van Schotland hebben de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid over elke claim als resultaat van, of verwant met, een bezoek aan onze site of app, hoewel we het recht voorbehouden een rechtsvordering in te stellen tegen u als u deze voorwaarden overtreedt in uw land van woonplaats of in elk ander relevant land.

13.2  Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim die het resultaat is of die verband houdt met deze voorwaarden of met hun onderwerp of vormgeving (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden geregeerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Schotland.

14. Beëindiging

We behouden ons het recht voor de toegang te weigeren tot onze site/app aan elke gebruiker naar ons eigen goeddunken.

15. Verbreking

Als een voorziening van de Algemene voorwaarden als illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd door een rechtbank of een bevoegd rechtsgebied blijven de andere voorzieningen van de voorwaarden onverminderd van kracht.

16. Variaties

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt verwacht deze pagina af en toe te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we doorvoeren aangezien dergelijke wijzigingen bindend zijn voor u. Een aantal van de voorzieningen omvat in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door voorzieningen of meldingen gepubliceerd een andere locatie op deze website.

17. Uw bezorgdheden

Als u bezorgdheden hebt met betrekking tot het materiaal dat op onze site/app verschijnt, kunt u contact opnemen via  info@visitscotland.com.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze site en het gebruik van onze app. Veel plezier in Schotland.

Andere dingen die je misschien leuk vindt